انسان موجود ناشناخته ! !
انسان با بوی گند ومتعفن به دنیا می یاید
و با عذاب زندگی میکند
ودر آخر در گوشه ای ناشناخته می میرد
بله این است زندگی انسان ولی ای کاش بتواند در اندک زمانی که هست لحظه ای احساس خوشبختی کند و در دم مرگ با لبخند بمیرد فقط لحظه ای ! ؟