آب وهوای شهرهای ترکیه
Istanbul :: http://search.weather.yahoo.com/forecast/TUXX0014.html
Izmir :: http://search.weather.yahoo.com/forecast/TUXX0015.html
Izmir/Cumaovasi :: http://search.weather.yahoo.com/forecast/TUXX0016.html
Ankara :: http://search.weather.yahoo.com/forecast/TUXX0002.html
Ankara/Etimesgut :: http://search.weather.yahoo.com/forecast/TUXX0003.html