تاریخ

یونان از کشورهای بسیار کهن و باستانی است.نژاد مردم آن از آمیزش هندواروپاییان با مردمانی که هلنی خوانده می‌‌شدند و اصل نژادشان ناشناخته است پدید آمده است.یونانیان از بیش از دوهزار سال پیس دارای رژیمی با ساختار دولت-شهری بوده اند.این نظام به گونه‌ای بوده که هر شهر برای خود دارای دولتی جداگانه می‌‌بوده است و ناماورترین این دولت-شهرها آتن و اسپارت بوده اند.مردمان یونانی در شبه جزیره آتیک و آسیای کوچک و جزیره‌های دریای اژه و مدیترانه پراکنده بوده اند.بخش یونانی نشین آسیایی یونیه خوانده می‌‌شده است.در نزدیک دوهزار و پانصد سال پیش از این یونیه به دست شاهنشاهی هخامنشی افتاد و درگیری میان دولت-شهرهای یونان و ایران آغاز شد.چندی پستر کسی به نام اسکندر مقدونی توانست از سرزمین مقدونیه بر همه یونان چیره شود و در بخشهای آسیایی دست به کشورگشایی زند.او توانست هخامنشیان را شکست دهد و بر سرزمین ایشان چیره شود.میوه این رویداد گسترش فرهنگ یونانی بر جهان آن روزگار بود.پس از مرگ او جانشینان او چندی بر یونان فرمان راندند.آنگاه یونان به دست امپراتوری تازه به دوران رسیده روم گشوده شد و سالیان دراز بخشی از این امپراتوری بود.یونانیان نقش به سزایی در پیشرفت رومیان داشتند ولی تا واژگونی این امپراتوری همواره بخشی از آن بودند.با نابودی روم به دست عثمانیان یونان نیز به دست این دولت تازه افتاد تا سالهای واپسین که سرانجام توانست استقلال خود را بازیابد.در جنگ جهانی دوم بخشهای بزرگی از یونان به دست آلمانها افتاد ولی با پایان جنگ این بخشها نیز پس گرفته شد.بیشترین درگیری سالهای واپسین یونان با کشور کنونی ترکیه بوده است.